Visie & missie

Wij willen een bevredigend antwoord bieden aan mensen uit de lokale gemeenschap die door ouder worden zorg behoeven.

Vanuit een genormaliseerde woonvorm willen wij een bevredigend antwoord bieden dat aansluit op het fysisch en sociaal welbevinden van mensen. Dit antwoord wensen wij te realiseren door op een geïntegreerde wijze aan elke unieke mens een thuisvervangende woonomgeving aan te reiken met onder andere gezondheidspreventie; verpleegkundige, paramedische en palliatieve begeleiding; animatie; aangepast comfort; facilitaire ondersteuning en een luisterend oor. Wij focussen ons evenwel niet op existentiële en psychische hulp. Wij richten ons tot de mens ongeacht zijn denkkader en overtuigingen. Wij verwachten evenwel ook respect van degenen voor wie wij zorgen voor onze levensvisie en waarden. Het is deze pluralistische benadering die wij als verrijkend ervaren. Het bieden van een bevredigend antwoord veruitwendigt zich in het streven naar een continu verbeterende dienstverlening ten aanzien van impliciet of expliciet uitgedrukte behoeften van onze gebruikers en de maatschappij. “mensen uit de lokale gemeenschap” Wij richten ons op mensen uit onze nabije omgeving. Wij zoeken onze invloedsfeer niet verder uit te bouwen dan deze lokale gemeenschap. Dit betekent dat voor specifieke noden die een zeer beperkt aantal mensen aanbelangen met een zeer specifieke zorg wij beroep doen op subregionale en federale opvangmogelijkheden. “die door ouder worden zorg behoeven” Wij richten ons op die mensen die door ouder worden afstand moeten of willen nemen van hun autonomie en hiervoor beroep wensen te doen op onze dienstverlening. Wij willen deze gebruikers ondersteunen in het maximaal handhaven en onderhouden van de autonomie tot in hun laatste levensfase. Dit doen wij door het aanbieden van evoluerende zorg gericht op de diverse aspecten van het menselijk functioneren. Deze missie willen wij tot uitdrukking brengen door uitbaten van twee woonzorgcentra, één rustoord en één dagverzorgingscentrum met daarop aansluitend een zorghotel en zorgwoningen en het aanbieden van transmurale zorg.
Terug naar boven