Ontstaan & historiek

Rond 1880 bezat de familie della Faille d’Huysse de gronden waarop de gebouwen van Home Vijvens staan. De twee gezusters Vijvens (Virginie en Leonie) en een heer genaamd Honoré woonden onder de kerktoren in Huise en bezaten gronden te Lozer. De familie della Faille d’Huysse ruilden hun gronden met deze van de zusters Vijvens, zodat ieder hun gronden rond hun woonplaats hadden. De gezusters Vijvens, ongehuwd en bemiddeld, vonden het hun christelijke taak om iets voor hun medemens te doen en besloten om het gesticht Vijvens te bouwen met als doel opvang van wezen en onderwijs van wezen. De gebouwen werden door de gezusters Vijvens geschonken aan drie broers, priesters Michiels. Deze spraken de zusters van de Kindsheid Jesu aan om het ‘gesticht Vijvens’ uit te baten. De zusters aanvaardden deze opdracht in 1889. Doordat de levensomstandigheden verbeterden, kwamen er minder wezen en namen de zusters de zorg voor ouderlingen op zich. Dit had zo een succes dat omstreeks 1962 een nieuwe vleugel werd opgetrokken. In totaal verbleven een 90-tal bejaarden in Home Vijvens. Omstreeks 1975, na een verblijf van 86 jaar, moest de congregatie het gesticht Vijvens verlaten wegens gebrek aan zusters. Het initiatief werd door leken overgenomen.

Op 4 april 1975 werd de vzw Home Vijvens opgericht en sindsdien berust de leiding van de bejaardenzorg bij de vzw Vijvens, die de gebouwen in erfpacht kreeg. De dagelijkse leiding werd waargenomen door Mevrouw Gratiënne Verplaetse, die directeur was van 1 juli 1975 tot 23 januari 1977. Zij werd opgevolgd door de heer Francois Hutsebaut die op 1 juli 1977 als directeur begon. Tijdens zijn loopbaan verkreeg de vzw ook het rusthuis in Kruishoutem. Het toenmalig rusthuis in Kruishoutem werd door de Zusters Franciscanessen uitgebaat en deze verlieten de gebouwen door een tekort aan zusters. De gebouwen en de gronden werden op 3 december 1978 geschonken aan de toenmalige vzw Home Vijvens. Op dat ogenblik verbleven er een 40-tal bejaarden. De heer Francois Hutsebaut overleed op 16 december 1996. Van 1997 tot 2002 was de heer Wouter Vander Donckt directeur. Mevrouw Rita Vande Moortele sinds 1997 lid van de raad van Beheer werd op 16 maart 2002 de eerste lekenvoorzitter van de Raad Van Beheer in opvolging van wijlen Pater Schalck, pastoor van Huise. Vanaf 3 september 2002 tot 10 juni 2014 werd de vzw geleid door Mevr. Christiane Vandenheede door de Raad van Beheer benoemd als algemeen directeur voor de beide huizen. Mevrouw Rita Vande Moortele tevens schepen in de gemeente Kruishoutem heeft sedert 10 juni 2014 als algemeen directeur de leiding van de vzw Vijvens opgenomen. Na het in gebruik nemen in juni 1996 van de toenmalige nieuwbouw Home Sint-Petrus in de Ommegangstraat 22 te Kruishoutem werden er plannen gemaakt voor een nieuwbouw in Huise. De zusters Kindsheid Jesu uit Oostakker verleenden een erfpacht op de site in Huise voor 50 j en dit tot 1 april 2028. De eerste steenlegging vond plaats op 11 september 2009 en het gloednieuwe WZC Home Vijvens werd in gebruik genomen op 4 juni 2012. De oude gebouwen worden gedeeltelijk verder gebruikt door de Katholieke scholengemeenschap van Huise. De vzw Vijvens wil steeds verder inspelen op de evolutie binnen de ouderenzorg. De grenzen tussen residentiële en thuiszorg vervagen en worden geïntegreerd tot één geheel. Een aantal tussenvormen zijn hiervan het bewijs: kortverblijf, dagopvang, nachtopvang en zorgflats. Op 5 januari 2009 werd in het WZC Home St. Petrus op de tweede verdieping gestart met dagopvang. Toen het huis in de Ommegangstraat 33 te koop kwam, heeft de vzw Vijvens niet geaarzeld om deze woning aan te kopen om een dagverzorgingscentrum in onder te brengen.De aankoopacte werd verleend op 27 januari 2011 en na grondige verbouwingswerken werd het hedendaagse dagverzorgingscentrum in de Ommegangstraat 33 in gebruik genomen op 15 maart 2012. De vzw Vijvens heeft nog meer ambitie en wil vanuit zijn missie en visie verder inspelen op de grote nood en vraag naar zorg voor ouderen. De vzw Vijvens wil kwaliteitsvolle zorg aan bieden en wil tevens toonaangevend zijn in de regio. Vanuit de maatschappelijke evolutie, de vergrijzing en de nood aan residentieel wonen voor ouderen met een minder grote zorgvraag werd gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden. Algauw werd duidelijk dat er in de omgeving van het WZC Home St. Petrus geen betaalbare gronden te vinden waren. Een opportuniteit diende zich aan bij het ter ore komen dat het PVT psychiatrisch verzorgingstehuis “De Kruiskouter” aan de Marolle door de gewijzigde wetgeving in een uitdovend scenario terecht gekomen was. Gezien de programmatie en de mogelijkheid tot bijkomende erkenningen was de beslissing van de Raad Van bestuur tot verder uitbreiding vlug genomen. In juni 2006 nam mevrouw Rita Vande Moortele, toenmalig voorzitter van de Raad Van Bestuur voor de eerste keer contact op met de Broeders van liefde uit Gent. De vraag bestond erin een deel van de site Waegebrughe (voormalig klooster van de Paters Passionisten tot 1992 en vervolgens uitdovend PVT De Kruiskouter) aan te kopen en om te bouwen tot een residentie voor ouderen met een o en A profiel. Het duurde enige maanden tot er een antwoord en een mogelijkheid tot onderhandelen kwam. De voorwaarde van de Broeders Van Liefde tot verder onderhandelen bestond erin de site verder te exploiteren voor sociale doeleinden, hen te helpen met het sluiten, de overname en het plaatsen van bewoners en de opvang van medewerkers te realiseren. Er werd tegelijkertijd een zorgstrategisch plan opgemaakt, een pakket van eisen opgesteld, een architect aangesteld gevolgd door de opmaak van een financieel technisch plan. De gemeente Kruishoutem zorgde voor een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP nr 12 april 2012) en een goedkeuring stedenbouwkundige vergunning op 7 april 2014. Midden 2013 werden de gebouwen van de Kruiskouter door de broeders Van liefde verlaten en kreeg de vzw Vijvens de verantwoordelijkheid en de zorg voor de site toebedeeld. Er werd een erfpacht verleend voor 70 jaar vanaf 1 juli 2013. De plannen voor de nieuwe site bestaan uit twee gebouwen: Links van de kerk: een lokaal dienstencentrum, een wellnesscentrum voor ouderen en 20 assistentiewoningenRechts van de kerk: een WZC met 10 plaatsen kortverblijf, 50 ROB bedden, 40 assistentiewoningen, een administratief blok, een DVC van 15 plaatsen en een Kinderdagverblijf. Op 14 maart 2016 werd het startsein gegeven voor de sloop van de oude kloostergebouwen en de kloostermuur. Op 1 april 2014 heeft de vzw Vijvens het WZC Home Nazareth overgenomen. De leden van de raad Van bestuur van Home Nazareth hadden de hulp van de vzw Vijvens ingeroepen om hen te helpen met de sluiting en het overnemen van bewoners en medewerkers. Het WZC Home Nazareth wordt verder uitgebaat en biedt een thuis aan 18 bewoners. De vzw Vijvens huurt de gebouwen aan de eigenaars voor 9 jaar vanaf 1 april 2014. Door de zesde staatshervorming, de nieuwe financiering, het wegvallen van de VIPA subsidiëring en de negatieve beslissing van de erkenningskalender wordt de vzw Vijvens in 2015 getroffen in de timing van haar werkzaamheden voor de site Waegebrughe. Een nieuwe blik op ouderenzorg in de toekomst wordt getoetst via een marktonderzoek en de verschuivingen binnen de zorgsector. De vzw Vijvens is genoodzaakt om, rekening houdend met de visie van de Vlaamse regering,het project Waegebrughe te heroriënteren en vanuit haar expertise kwalitatief hoogstaande huiselijke en ondersteunende zorg aan te bieden. De vzw Vijvens wil trendsetter blijven. Aangezien thuiszorg met de dag belangrijker wordt, wil de vzw Vijvens door gebruik van haar professionaliteit en expertise mee helpen aan de ondersteuning van de verschuivingen binnen de sector. De vzw Vijvens zoekt vertrekkend van de noden en verwachtingen van ouderen zorg op maat te kunnen bieden. Algemeen directeur is mevrouw Rita Vande Moortele. De Raad van Bestuur op vandaag is als volgt samengesteld: Voorzitter: Dhr. Frank Marchand Leden: Dhr. Paul Merlevede Dhr. Marc van Huffel Dhr. Bart van Overberghe Mevr. Heidi De Clercq Dhr. Erik Dhuyvetter Mevr. Marina Dhondt Dhr. Georges Nagels en Mevr. Liesbeth Matthys. De leden van de Algemene vergadering:Mevr. Marijke Vanderlinden Dhr. Gilles Slots ZEH. André Peereboom


Terug naar boven